Nová zelená úsporám - dotační titul

Výše dotace, rady pro rodinné a bytové domy. Nová zelená úsporám je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech.

To nejdůležitější o Nové zelené úsporám 2021

3. výzva pro rodinné domy odstartovala 22. října 2015. Poprvé je časově neomezená, o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021.

Peníze budou do programu uvolňovány postupně v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. Pořadí přidělování dotací se řídí heslem “kdo dřív pošle přihlášku, ten dostane dotaci”.

211 základních pravidel Nové zelené úsporám
Některá pravidla jsou ve 3. výzvě nastavena jinak, než tomu bylo v rámci výzvy druhé.

 • Kdo může žádat o prostředky z NZÚ? Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby.
 • Nelze žádat o dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva. Fyzické osoby již nemohou žádat o finanční podporu na výměnu kotlů provedenou po 15. 7. 2015 včetně. Pro tyto účely slouží tzv. kotlíkové dotace.
 • Bonus ke kotlíkové dotaci. Při současném využití dotace z NZÚ a výměně kotle na tuhá paliva v rámci kotlíkové dotace lze získat bonus až 20 000 Kč.
 • Kdy je možné žádat o dotaci z Nové zelené úsporám? Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 % způsobilých výdajů. Všechny výdaje je nutné řádně doložit, peníze jsou vyplaceny až po dokončení úsporných opatření. Každý žadatel smí získat maximálně 5 000 000 Kč.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů. O příspěvek lze žádat zpětně, rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti.
 • Jeden rodinný dům = maximálně 1 žádost. Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory. Výjimkou je nově možnost získat dotaci na rozšíření dříve podpořených solárních systémů.
 • Od podání žádosti do vyplacení dotace uběhne nejvýše 9 týdnů. Podmínkou je bezchybná žádost o dotaci. Schvalování žádosti bude trvat zhruba 3 týdny, stejně dlouho bude SFŽP kontrolovat žádost a počítat výši dotace a třítýdenní je také lhůta na vyplacení peněz.
 • V Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji ještě výhodněji. Dotace pro majitelé rodinných domků v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji budou zvýšeny o 10 %. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dotace na zpracování odborného posudku a na zajištění technického dozoru stavebníka.
 • Místo konkrétních výrobků stačí dodržovat parametry. V rámci rekonstrukce není nutné používat předepsané výrobky a firmy, stačí dodržovat požadavky na technické parametry.
 • Dotace i na menší energetické úpravy. Od roku 2015 je možné žádat o dotace na tzv. dílčí opatření. Podmínkou je snížení spotřeby energie alespoň o 20 %. Peníze lze získat třeba na výměnu oken a dveří či na částečné zateplení.
 • Výše dotace se počítá paušálem. V rámci zjednodušení se u zateplení nebo výměny oken dotace počítá paušálem za 1 metr čtvereční realizovaných opatření. Zvlášť stanovený je příspěvek na 1 m2 pro okna a zvlášť pro fasádu. Vždy však platí, že čím lepší bude konečný stav domu, tím vyšší bude jednotková dotace.


Oblasti podpory programu Nová zelená úsporám 2021

Oblasti podpory rodinných domů se dělí do tří skupin, v rámci jedné žádosti je možné usilovat o prostředky z každé z nich.

Detailní přehled podporovaných oblastí včetně technických parametrů najdete v tomto dokumentu.

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • zateplení obvodových stěn (maximální příspěvek 500 – 800 Kč/m2)
 • výměna dveří (2 100 – 3 800 Kč/m2)
 • výměna oken (2 100 – 3 800 Kč/m2)
 • zateplení střechy (500 – 800 Kč/m2)
 • zateplení stropu (330 – 550 Kč/m2)
 • zateplení podlahy nad exteriérem (500 – 800 Kč/m2)
 • zateplení podlahy na terénu (700 – 1 200 Kč/m2)

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (fixní dotace 300 000 Kč, u staveb s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na obnovitelné zdroje energie – OZE 450 000 Kč, u rodinného domu jen s nízkou energetickou náročností je fixní dotace 150 000 Kč)

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • výměna neekologického lokálního zdroje tepla na tuhá paliva (kotel na uhlí, koks, brikety…) za efektivní a ekologicky šetrné zdroje (kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) – příspěvek 25–100 000 Kč
 • výměna neekologického zdroje tepla za napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE (obnovitelných zdrojů energie) – 30–40 000 Kč
 • výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem (60-100 000 Kč)
 • instalace solárních termických systémů (35–50 000 Kč)
 • dotace na výkonnější domácí fotovoltaické elektrárny s celkovým využitelným zdrojem více než 4 000 kWh/rok (až 150 000 Kč)
 • instalace fotovoltaických systémů (35–150 000 Kč)
 • instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (75–100 000 Kč)4Kde a jak žádat o dotaci z Nové zelené úsporám

Žádost o dotaci se od 15. října 2018 podává výhradně přes formulář na stránkách NováZelenáÚsporám.cz, veškeré související dokumenty se rovněž zasílají přes internet.

Ve všech případech je nutné předložit tyto dokumenty:

 • Podepsaný formulář žádosti o podporu
 • Odborný posudek zpracovaný projektantem a energetickým specialistou
 • Krycí list technických parametrů potvrzený žadatelem a energetickým specialistou
 • Ve specifických případech je k žádosti nutné předložit:
  • U památkově chráněných budov doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče
  • U podnikajících osob doklad o právní osobnosti
  • U rodinných domů ve spoluvlastnictví více osob (včetně SJM) souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti
  • V případě zastoupení třetí osobou plnou moc

K průběhu realizace je nutné předložit:

 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí
  Pozor: Nejedná se o list vlastnictví k pozemku (např. v případě novostaveb), je nutno prokázat vlastnictví stavby. Postačí prostá kopie dokumentu
 • Faktury za realizaci včetně soupisu provedených prací, položkového rozpočtu či dodacího listu vystaveného dodavatelem, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického dozoru, provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud je žádost podána v příslušné podoblasti podpory).
 • Faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují.
 • Originály nebo prosté kopie potvrzení o úhradě
 • Ve specifických případech se k průběhu dokládá ještě:
  • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem – originál nebo kopie
  • U oblastí podpory C doklad o dokončení realizace
  • U oblastí podpory A závěrečná zpráva odborného technického dozoru
  • U oblastí podpory B a C4 protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test)
  • V případě naplnění definičních znaků veřejné podpory dokumenty k veřejné podpoře
  • Pokud výrobek není vybrán ze Seznamu výrobků a technologií (SVT), dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků
  • Stanovisko provozovatele soustavy zásobování tepelnou energií, která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů – předkládá se pouze v případě instalace zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na tyto soustavy.


Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám 2021

Od 4. 9. 2017 je možné zažádat o Kotlíkovou dotaci a zároveň o dotaci NZÚ, a získat bonus až 20 000 Kč. Oba dotační programy se v některých bodech liší:

 
Nová zelená úsporám C

Kotlíková dotace 2. výzva

 • Zdroj vytápění k náhradě
 • elektrokotel nebo lokální zdroje na pevná paliva
 • centrální kotel na pevná paliva

Kde o dotaci žádat

 • Státní fond životního prostředí ČR
 • jednotlivé kraje

Maximální výška dotace

 • až 150 000 Kč v kombinaci s dotací na zateplení budovy
 • až 127 000 Kč + max. 20 000 Kč bonus kombinaci s dotací NZÚ

Podmínky

 • Nelze žádat o výměnu kotle na pevná paliva
 • V kombinaci s NZÚ lze získat bonus až 20 000 Kč. Zažádat o bonus lze do 2 let od získání dotace na nový kotel.


Více o dotačním programu Nová zelená úsporám 2021 se dozvíte na oficiálních stránkách programu.


Zelená úsporám 2021 pro bytové domy

12. výzva pro bytové domy v Praze – spuštěna

Kdo může žádat: 

 • fyzické a právnické osoby, kteří vlastní bytové domy na území Prahy

Dotace na: 

 • zateplení
 • výstavbu zelených střech a využití tepla z odpadní vody
 • včetně odborného posudku a technického dozoru (max. 40 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory)
 • výměnu zdrojů tepla, případně solární systém

Příjem žádostí: 

 • od 15. března 2016 do 31. prosince 2021

Alokace finančních prostředků: 

 • dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Maximální výše dotace: 

max. 30 % způsobilých výdajů

3. výzva pro bytové domy v celé ČR – vyhlášena

Podpora výstavby nových bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností či jejich přestavba na požadovanou energetickou náročnost po celé ČR

Kdo může žádat: 

 • pouze stavebník, který stavbu, která je předmětem podpory, řádně dokončí

Dotace na:

 • výstavbu + podporu zpracování odborného posudku a zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy (max. 70 000 Kč)

Příjem žádostí: 

 • od 9. ledna 2017 do 31. prosince 2021

Maximální výše dotace: 

 • fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu. Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových výdajů na výstavbu

Sdílet na:

Máte zájem? Sjednejte si nezávaznou schůzku zdarma.

Sjednat nezávaznou schůzku

Registrujte se a buďte s námi v kontaktu

Nevyžádanou reklamu nikdo nechce, ani my ne. Od nás se “zaspamovaného” e-mailu nedočkáte. Rádi bychom jen, abyste na nás nezapomněli. Pokud se na nás budete chtít obrátit teď nebo v budoucnu, díky vaší registraci nás tak snadněji opět najdete.

Kategorie

Kontakt
Projekční kancelář

Sokolovská 106/42
186 00  Praha - Karlín

  Zobrazit na mapě